Ridgidtools.cz
potrubárske dni v prahe

O firme Ridgid


RIDGID TOOLS, PARTNER PROFESIONÁLŮ


Od roku 1923 je RIDGID symbolem jistoty a nejvyšší kvality pro všechny profesionály. My, zaměstnanci firmy Ridge Tool Company, bereme tuto tradici vážně. Proto je veškeré nářadí, které nese značku RIDGID, zkonstruováno podle stejně vysokých norem pro jakost, pevnost a trvanlivost, jako první hasák pro velké zatížení před více než 80 lety.

Od uvedení tohoto revolučního výrobku na trh se snažíme předčít očekávání svých zákazníků špičkovými výrobky a poskytovat pomoc, která spočívá:

  • V důvěře v to, že výrobky RIDGID budou stále vyhovovat tvrdým podmínkám pracovišť profesionálů;
  • V efektivnosti, která zajišťuje rychlejší práci, více zakázek a vyšší zisk;
  • V inovacích, které pomáhají našim zákazníkům nabízet nové služby a získávat další zdroje příjmu.
Značka RIDGID je slib našim zákazníkům, že je i nadále budeme neustále ctít. Při výběru nářadí, o které opíráte své dobré jméno, mějte na paměti, že profesionálové volí značku vedoucí na trhu.
Rozdíl je nesporný. A nesporný je i RIDGID.

Proč tolik profesionálů volí nářadí RIDGID? Odpověď je nasnadě ... mají k nám důvěru. Miliony kusů nářadí RIDGID přichází denně do závodů, na montážní pracoviště a do bezpočtu dalších míst s nejtvrdšími podmínkami. Toto nářadí se používá v extrémním horku a chladu, vzdoruje nečistotě I kalům, a přesto slouží spolehlivě. Nářadí RIDGID je v celém světě známé jako přední průmyslový výrobek, který umožňuje profesionálům, jakými jste vy, provádět svou práci rychleji a spolehlivěji.


Jednou z konstrukčních charakteristik při vývoji nářadí RIDGID je umožnění efektivní práce. Všechny naše výrobky konstruujeme s ohledem na pohodlí při práci. A současně do nich vkládáme pokrokové prvky, abychom dosáhli toho, že naše nářadí a stroje umožní vykonávat všechny práce tak rychle, jak to jen jde a v příkladné jakosti.

Vývoj a výroba inovovaných výrobků, které jsou přizpůsobovány neustále se měnícím požadavkům kladeným na vaši práci, patří k nepřetržitým úkolům firmy Ridge Tool.
Naše neustále se rozvíjející technologie pomáhají řešit nejen vaše dnešní problémy, ale jsou zaměřeny též na vaše potřeby v budoucnu.
Jako spolehlivý partner profesionálů, nasloucháme vašim požadavkům a povzbuzujeme vaši odezvu.Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám poskytli nářadí, zařízení a podporu o kterou nás žádáte.

Intuitivní vlastnosti našich výrobků vám pomáhají snižovat pracovní náklady. Například naše zařízení na vyhledávání potrubí a drenáží je vyvinuto pro vysoké výkony, ale přesto je možné ho snadno obsluhovat.

RIDGID vám pomáhá strávit méně času školením zaměstnanců a umožňuje vám více se věnovat práci. Přesto, že prodej nářadí patří k naší činnosti, pomáháme vám v tom, abyste k své práci potřebovali nářadí méně. Efektivní práce znamená více zakázek, vyšší výnosy a větší počet spokojených zákazníků. Jsme přesvědčeni, že zavádíme nové směry, které vám pomohou rozšířit firmu a vzkvétat.

LIFETIME WARRANTY - DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Dobrá pověst značky RIDGID je výsledkem konstantní kvality výrobků ahrdost na mnoho let řemeselné zručnosti. Přísné zkoušky a kontrola odsurovin až po zabalené výrobky zajišťují důvěru ve výrobky, která je široceakceptována jako značka profesionálních řemesel. Proto společnost RIDGIDposkytuje na své výrobky ZÁRUKU PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI.

Rozsah záruky
Záruka se vztahuje u všeho nářadí RIDGID na vady materiálu nebo výrobnívady

Doba trvání záruky
Tato záruka trvá po celou dobu životnosti nástrojů RIDGID s výjimkouelektrických a elektronických komponent, na které se vztahuje zárukapo dobu jednoho roku od data prodeje. Záruka končí v okamžiku, kdy sevýrobek stane nepoužitelným z jiných důvodů, než jsou vady materiálu nebovýrobní vady.

Servis
Abyste využili výhod této záruky, pošlete celý výrobek prostřednictvímpřepravce do kteréhokoli autorizovaného SERVISNÍHO STŘEDISKASPOLEČNOSTI RIDGID. Hasáky a jiné ruční nářadí je třeba vrátit tam, kdejste je zakoupili

Řešení problémů ze strany dodavatele
Výrobky, na které se vztahuje záruka, budou opraveny nebo vyměněny nazákladě rozhodnutí společnosti RIDGE TOOL, a to zcela bezplatně.

Co není zárukou pokryto
Selhání způsobená nesprávným použitím, hrubým zacházením nebonormálním opotřebením nejsou touto zárukou kryta. Společnost RIDGETOOL nenese odpovědnost za žádná náhodná nebo následná poškození.

Vztah této záruky a místní legislativy
Některé země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebonásledných poškození, proto se na vás nemusí výše uvedené omezení nebovyloučení vztahovat. Tato záruka vám poskytuje konkrétní práva, a můžetemít také jiná práva, která se v jednotlivých zemích liší.

Neplatí žádné další výslovné záruky
Tato ÚPLNÁ ZÁRUKA PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI se vztahuje výhradně avýlučně na výrobky značky RIDGID. Žádný zaměstnanec, agent, dealer nebojiná osoba nejsou oprávněni tuto záruku měnit nebo poskytovat jakoukolijinou záruku jménem společnosti RIDGE TOOL COMPANY.

 

 
E-mail Facebook Instagram Linked In